Ημερίδα: Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και δια Βίου Μάθηση
Εξ @αποστάσεως Βιβλιοθήκη και δια Βίου Μάθηση

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2008
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών