1ο Συνέδριο: Γεφυρώνοντας το Κενό
Σύνδεση Χρήστη: Username:
Password:

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δίκτυο Καταγμάτων Ευθραυστότητας FFN GR

ΤΟΠΟΣ: Πάτρα, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μίου Πατρών

ΕΝΑΡΞΗ: Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

ΛΗΞΗ: Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Θεματολογία

 • Περιεγχειρητική φροντίδα (π.χ. αντιμετώπιση πόνου, ορθογηριατρικό μοντέλο φροντίδας, χειρουργική αντιμετώπιση κατάγματος ισχίου, διεπιστημονική προσέγγιση, αποκατάσταση)
 • Πρόληψη (π.χ. πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη, εκτίμηση κινδύνου πτώσης, οστεοπόρωση, σαρκοπενία, αξιοποίηση τεχνολογίας).
 • Δικτύωση και φροντίδα στην κοινότητα (π.χ. υπηρεσίες αποκατάστασης στην κοινότητα, υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι).
 • Διαμόρφωση πολιτικών υγείας (π.χ. ανασκοπήσεις μοντέλων πολιτικών υγείας για τα άτομα της Τρίτης ηλικίας).

 

Προθεσμία Υποβολής: έως 16 Φεβρουαρίου 2019

 

Τρόπος Παρουσίασης

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώσεων, σε προφορικές ή  αναρτημένες, αναλόγως των αναγκών του Συνεδρίου και του διατιθέμενου χρόνου και χώρου.

Προφορικές Ανακοινώσεις

 • Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά  και δύο (2) λεπτά συζήτηση.
 • Η γλώσσα παρουσίασης θα είναι τα Ελληνικά, ενώ οι διαφάνειες που θα προβληθούν θα πρέπει να είναι στα Αγγλικά.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Poster)

 • Η παρουσίαση θα γίνεται με ανάρτηση εκτυπωμένου poster.
 • Οι διαστάσεις του poster θα πρέπει να είναι 1,20 m ύψος Χ 80 cm πλάτος. Προτείνεται η γραμματοσειρά να είναι της τάξεως των 24-PT FONT.
 • Όλα τα poster μπορούν να παραμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου, δηλαδή θα αναρτηθούν την πρώτη ημέρα και θα απομακρυνθούν (το αργότερο) την τελευταία ημέρα από τους συγγραφείς.

Οδηγίες Υποβολής

 • Για την υποβολή της Περίληψης, θα πρέπει να προηγηθεί η προεγγραφή ενός τουλάχιστον εκ των συγγραφέων.
 • Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας (16/02/2019) δε μπορεί να γίνονται δεκτές.
 • Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός του ενδεδειγμένου δε μπορεί να γίνονται δεκτές.
 • Μετά την υποβολή της περίληψης της εργασίας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα αποστείλει ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης σε διάστημα τριών ημερών παρακαλούμε να επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου.
 • Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής (16/02/2019)
 • Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δε θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών.
 • Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.
 • Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η επιθυμία των συγγραφέων, αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
 • Οι συγγραφείς των εργασιών θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για την αποδοχή,καθώς και για τον τρόπο, το χώρο και το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους.
 • Η γραμματεία του Συνεδρίου είναι στη διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία. Τ: Ε-mail στο info@synedra.gr.

 

 

 

Οδηγίες συγγραφής επιστημονικών εργασιών

 

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης.

 • Η περίληψη εργασίας υποβάλλεται σε αρχείο word.doc 97-2003 ή νεότερο.
 • Σε ανασκόπηση δε δύναται να συμμετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς, ενώ σε ερευνητικές εργασίες πάνω από 7 συγγραφείς (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται)
 • Η δομή της περίληψης ερευνητικής εργασίας και ανασκόπησης θα πρέπει να αποστέλλεται στα Ελληνικά και τα Αγγλικά και να αναλύεται σε ευδιάκριτες παραγράφους ως εξής: Εισαγωγή (Introduction) – Σκοπός (Aim) – Μεθοδολογία (MaterialMethod) – Αποτελέσματα (Results)  – Συμπεράσματα (Conclusions) – Λέξεις Κλειδιά (key words)
 • Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος τίτλος της π.χ. Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συζήτηση, Συμπεράσματα, Λέξεις Κλειδιά.
 • Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα της εργασίας τους.
 • Σε αναρτημένες ανακοινώσεις (poster), ισχύουν τα παραπάνω ανάλογα με την περίπτωση (ανασκόπηση ή ερευνητική εργασία), ενώ θα πρέπει να αναγράφεται και η σχετική (ενδεικτική) βιβλιογραφία. Θα πρέπει, επίσης, στο τελικό poster να αναφερθούν ενδεικτικές βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν μόνο για την υποστήριξη του Poster. (Προτεινόμενο Σύστημα Βιβλιογραφικών Αναφορών: vancouver).
 • Το όριο των λέξεων του κειμένου της περίληψης είναι οι 300 λέξεις. Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις ενός αρχείου word A4 (21εκ. x 29,7εκ.) με περιθώρια 2,54 εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά αριστερά.
 • Η σύνταξη των περιλήψεων θα πρέπει να γίνει σε γραμματοσειρά Arial 11 pt., μορφοποίησησε μονό διάστημα και πλήρη στοίχιση (justified).
 • Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαίους χαρακτήρες, έντονη γραφή (bold) και κεντρική στοίχιση.
 • Αμέσως κάτω από τον τίτλο θα πρέπει να ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων.
 • Τα ονόματα των συγγραφέων να πρέπει να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες, και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επίθετο (π.χ. Γεώργιος Παπαδόπουλος και όχι Γ. Παπαδόπουλος).
 • Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη θα πρέπει να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα αντιστοιχεί στην ιδιότητα, το κέντρο προέλευσης καθώς και στην πόλη του εκάστοτε συγγραφέα. π.χ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ελένη Πολίτη2
  1. Νοσηλευτής, Γ. Ν. Πάτρας «Ο Αγ. Ανδρέας»
  2. Ουρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. – Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας
 • Το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να παρουσιάσει την εργασία, θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο (Underlined) και με έντονη γραφή (bold)

 Το κείμενο δύναται να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες και διαγράμματα, με τον όρο ότι αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου και ότι το κείμενο δεν θα ξεπερνά τις 300 λέξεις συνολικά (μόνο κείμενο όχι ονόματα και ιδρύματα).